Aktuální projekty :

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizace projektu: 1.1. 2023 –  31.8. 2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Přiložené soubory:

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Naše škola se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II), v klíčové aktivitě KA2 – polytechnické vzdělávání.
Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory – CK P04 a krajský metodický kabinet automobilní techniky – KMK 04.
Centra kolegiální podpory na středních školách v Olomouckém kraji podněcují zájem žáků základních a středních škol o polytechnické vzdělávání cestou spolupráce pedagogů středních a základních škol. Jsou otevřenými centry pro žáky základních i středních škol s nabídkou zájmových polytechnických aktivit. Cílem je zatraktivnění technických oborů a podpora setrvání žáků v tomto typu studia.

Cílem činnosti Krajských metodických kabinetů /KMK/ je vytvořit centra odborné a metodické podpory pro pedagogy SŠ v Olomouckém kraji. Kabinety pro pedagogy organizují odborné semináře a workshopy, metodické dny oborové didaktiky, stáže ve firmách a institucích, shromažďují příklady dobré praxe, ve spolupráci s odborníky z praxe vyhledávají novinky z oborů dle zaměření kabinetů. U jednotlivých KMK najdete také seznamy doporučené odborné literatury, seznamy spolupracujících firem, databázi lektorů různých specifických odborností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP