Ukončené projekty

logo

Podpora výuky na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh (Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007286)

Vybrané šablony:

Šablony pro střední školu:

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony pro VOŠ:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník.

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638 je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu CZ: Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník

Název výzvy: 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Číslo programu: 06

Číslo výzvy: 06_16_050

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638

Zkrácený název projektu: VOŠ a SŠ Zábřeh – modernizace odborné učebny

Termín realizace projektu: 13.9. 2016 – 31.12. 2018

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro praktickou odbornou výuku automobilových oborů na VOŠ a SŠA Zábřeh (především autolakýrník), čímž dojde ke zvýšení kvality praktických znalostí absolventů a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cíle projektu bude dosaženo modernizací odborné učebny pro karosářské a autolakýrnické práce (drobné stavební úpravy a pořízení zařízení a vybavení). Projekt současně zahrnuje venkovní úpravy.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009)

Příjemce dotace je Olomoucký kraj. Cílem projektu bylo investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Projekt byl zahájen v září 2013 a ukončen 30.06.2015. Do tohoto projektu byly zapojeny základní školy regionu:
ZŠ Zábřeh
ZŠ a DM Zábřeh
ZŠ a MŠ při lázních BLudov
ZŠ Štíty

V rámci udržitelnosti tohoto projektu EU bude i nadále rozvíjena spolupráce se základními školami regionu Zábřeh.

Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání,
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu – Jazyk – základ vzdělání
Zahájení projektu: červen 2015, ukončení projektu prosinec 2015
Cílem uvedeného je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Bude realizován výjezd žáků do zahraničí a Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnost.

OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci udržitelnosti je realizován projekt z OP RLZ „Zvyšování odborné a pedagogické úrovně pedagogických pracovníků s ohledem na požadavky podnikatelské sféry a EU, včetně modernizace výukových materiálů se zaměřením na kvalitu, diagnostiku a ekologii v autoopravárenství s využitím ICT ve výuce.“ I nadále jsou realizovány závěry tohoto projektu..

UNIV III Kraje. – Proměna škol v centra celoživotního učení

V rámci tohoto programu proběhla pilotáž programu vzdělávání zaměřeného na proškolení zájemců z řad odborné veřejnosti s názvem: Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: 23-053-H)

Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků – BOSCH

Projekt je akreditován MŠMT ČR a je zaměřen na vzdělávání učitelů odborných předmětů a praxe ve školách vyučujících autoobory. V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno školení lektorů na téma Diagnostika motorů, Geometrie vozů ŠKODA, SCANIA (2 lektoři z každého kraje ČR).
Projekt – Peníze středním školám EU
V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Peníze středním školám EU – příjemce v oblasti podpory 1.5 – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Inovace výuky s využitím interaktivních metod.

Projekt – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Projekt zaměřen na přípravu vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů (Dějepis, Základy společenských věd). Učební materiály jsou využívány zejména u oborů vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Projekt ALT – „Automotive Language Training“

Projekt byl zaměřen na tvorbu, překlad a ověření odborné učebnice anglického jazyka pro žáky středních škol vyučující autoobory v ČR. V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsou využívány vytvořené odborné učebnice ve výuce na škole jako vhodný doplněk zaměřený na odbornou část odborné výuky jazyků zaměřené na autoobory.