Ukončené projekty

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizace projektu: 1.1. 2023 –  31.8. 2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Přiložené soubory:

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Naše škola se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II), v klíčové aktivitě KA2 – polytechnické vzdělávání.
Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory – CK P04 a krajský metodický kabinet automobilní techniky – KMK 04.
Centra kolegiální podpory na středních školách v Olomouckém kraji podněcují zájem žáků základních a středních škol o polytechnické vzdělávání cestou spolupráce pedagogů středních a základních škol. Jsou otevřenými centry pro žáky základních i středních škol s nabídkou zájmových polytechnických aktivit. Cílem je zatraktivnění technických oborů a podpora setrvání žáků v tomto typu studia.

Cílem činnosti Krajských metodických kabinetů /KMK/ je vytvořit centra odborné a metodické podpory pro pedagogy SŠ v Olomouckém kraji. Kabinety pro pedagogy organizují odborné semináře a workshopy, metodické dny oborové didaktiky, stáže ve firmách a institucích, shromažďují příklady dobré praxe, ve spolupráci s odborníky z praxe vyhledávají novinky z oborů dle zaměření kabinetů. U jednotlivých KMK najdete také seznamy doporučené odborné literatury, seznamy spolupracujících firem, databázi lektorů různých specifických odborností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno vybavení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti v oblasti IT. PC a snímací zařízení  – skener pro znevýhodněné žáky a prevenci digitální propasti. Déle se vybavila laboratoř a dílny OV Laboratorní měřící set s možností exportu měřených dat s výstupem na PC, Programovatelné stavebnice se setem snímačů pro simulaci řídících jednotek. Diagnostika řídících jednotek a měřící technika (2 kanálový osciloskop USB k PC ), Sada měřících sond pro měření automobilových veličin. PC – notebooky pro laboratorní měření se záznamem a zpracováním naměřených hodnot.

Vzor_publicity_cíl_173_a_174_současně(3772998063)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizace projektu1.9. 2022 –  31.8. 2023

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Přiložené soubory:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizace projektu: 1.1. 2022 –  31.8. 2022

Stručný popis, včetně cílů a výsledků podpory:

  • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
  • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
  • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
  • Na podporu Doučování žáků škol je poskytována finanční podpora EU

Přiložené soubory:

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Více na www.ikap.cz

Podpora výuky na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh II

(Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_065/0014362)

Příjemce podpory: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Datum zahájení projektu: 01.09. 2019

Datum ukončení projektu: 31.08. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Projekt je financován Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR

logo

Podpora výuky na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh (Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007286)

Vybrané šablony:

Šablony pro střední školu:

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony pro VOŠ:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník.

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638 je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu CZ: Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník

Název výzvy: 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Číslo programu: 06

Číslo výzvy: 06_16_050

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638

Zkrácený název projektu: VOŠ a SŠ Zábřeh – modernizace odborné učebny

Termín realizace projektu: 13.9. 2016 – 31.12. 2018

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro praktickou odbornou výuku automobilových oborů na VOŠ a SŠA Zábřeh (především autolakýrník), čímž dojde ke zvýšení kvality praktických znalostí absolventů a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cíle projektu bude dosaženo modernizací odborné učebny pro karosářské a autolakýrnické práce (drobné stavební úpravy a pořízení zařízení a vybavení). Projekt současně zahrnuje venkovní úpravy.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009)

Příjemce dotace je Olomoucký kraj. Cílem projektu bylo investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Projekt byl zahájen v září 2013 a ukončen 30.06.2015. Do tohoto projektu byly zapojeny základní školy regionu:
ZŠ Zábřeh
ZŠ a DM Zábřeh
ZŠ a MŠ při lázních BLudov
ZŠ Štíty

V rámci udržitelnosti tohoto projektu EU bude i nadále rozvíjena spolupráce se základními školami regionu Zábřeh.

Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání,
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu – Jazyk – základ vzdělání
Zahájení projektu: červen 2015, ukončení projektu prosinec 2015
Cílem uvedeného je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Bude realizován výjezd žáků do zahraničí a Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnost.

OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci udržitelnosti je realizován projekt z OP RLZ „Zvyšování odborné a pedagogické úrovně pedagogických pracovníků s ohledem na požadavky podnikatelské sféry a EU, včetně modernizace výukových materiálů se zaměřením na kvalitu, diagnostiku a ekologii v autoopravárenství s využitím ICT ve výuce.“ I nadále jsou realizovány závěry tohoto projektu..

UNIV III Kraje. – Proměna škol v centra celoživotního učení

V rámci tohoto programu proběhla pilotáž programu vzdělávání zaměřeného na proškolení zájemců z řad odborné veřejnosti s názvem: Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: 23-053-H)

Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků – BOSCH

Projekt je akreditován MŠMT ČR a je zaměřen na vzdělávání učitelů odborných předmětů a praxe ve školách vyučujících autoobory. V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno školení lektorů na téma Diagnostika motorů, Geometrie vozů ŠKODA, SCANIA (2 lektoři z každého kraje ČR).
Projekt – Peníze středním školám EU
V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Peníze středním školám EU – příjemce v oblasti podpory 1.5 – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Inovace výuky s využitím interaktivních metod.

Projekt – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Projekt zaměřen na přípravu vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů (Dějepis, Základy společenských věd). Učební materiály jsou využívány zejména u oborů vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Projekt ALT – „Automotive Language Training“

Projekt byl zaměřen na tvorbu, překlad a ověření odborné učebnice anglického jazyka pro žáky středních škol vyučující autoobory v ČR. V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsou využívány vytvořené odborné učebnice ve výuce na škole jako vhodný doplněk zaměřený na odbornou část odborné výuky jazyků zaměřené na autoobory.