Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby (oznamovatele), jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro školu.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací vykonávanou pro školu. Oznamovateli mohou být zejména zaměstnanci školy nebo osoby v obdobném postavení.

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6, IČO: 00577324, se sídlem: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh, www.spsa-za.cz.

Povinný subjekt je dle zákona o ochraně oznamovatelů povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu, která je oprávněna přijímat a vyřizovat oznámení.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu, 
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému školy, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně nebo ústně.

Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému školy je Petr Štábl (dále jen „příslušná osoba“).

Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Ilona Brzobohatá.

 
K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • schránku pro příjem listinných podání, která je umístěna u recepce školy,
  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu školy – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6, U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • e-mailovou adresu whistleblowing@spsa-za.cz
  • telefonní linku +420 775 853 435, po dobu pracovní doby příslušné osoby, tedy každý pracovní den od 6:30 do 15:00 hod.
  • osobní jednání s příslušnou osobou po předchozí dohodě i jinak.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz).

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přílohy dokumentu:

Vzorový formulář pro uskutečnění oznámení:

V Zábřehu 15. 12. 2023 Ing. Bc. Pavel Trojan, ředitel školy