Aktuální projekty :

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji
(reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009)

Příjemce dotace je Olomoucký kraj. Cílem projektu bylo investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Projekt byl zahájen v září 2013 a ukončen 30.06.2015. Do tohoto projektu byly zapojeny základní školy regionu:
ZŠ Zábřeh
ZŠ a DM Zábřeh
ZŠ a MŠ při lázních BLudov
ZŠ Štíty

V rámci udržitelnosti tohoto projektu EU bude i nadále rozvíjena spolupráce se základními školami regionu Zábřeh.

Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání,
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu – Jazyk – základ vzdělání
Zahájení projektu: červen 2015, ukončení projektu prosinec 2015
Cílem uvedeného je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Bude realizován výjezd žáků do zahraničí a Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnost.