Aktuální projekty :

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Generálním partnerem s finanční spoluúčastí je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji.

Více na www.ikap.cz

 

Podpora výuky na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh (Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007286)

Vybrané šablony:

Šablony pro střední školu:

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony pro VOŠ:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019