Výchovný poradce

Výchovný poradce a vymezení jeho činnosti

Výchovným poradcem je zajišťována povinnost školy zabezpečit poskytování poradenských služeb v rámci SŠ. Podmínkou úspěšného řešení obtíží žáků souvisejících s výchovně-vzdělávacím procesem je intenzivní spolupráce výchovného poradce s dalšími pedagogickými pracovníky školy (zejména třídními učiteli), se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství a především s rodinami žáků.

Obsah poradenských služeb tvoří činnosti přispívající zejména k:

-vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků v průběhu vzdělávání

-prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, jevů rizikového chování (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací

-vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, kariérové poradenství, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Viz také odkaz http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/V/V%c3%bdchovn%c3%bd_poradce

 

Výchovný poradce: Mgr. Ucekaj Štěpán

Konzultační hodiny: pondělí až pátek (9:20 až 9:35)

Kontakty: Domov mládeže VOŠ a SŠA Zábřeh, U Dráhy 6 tel 588 881 538

V případě nutnosti je možné dohodnout jiný termín telefonicky: 588 881 544, 737 116 574

E-mail: s.ucekaj@spsa-za.cz