Školní metodik prevence

Školní metodik prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování žáků, žákyň, studentů a studentek (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.). Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků. Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. Rovněž realizuji dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole. Z legislativy mám povinnost vytvořit tzv. Minimální preventivní program, což je dokument, který v sobě zahrnuje hlavní směry působení, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

Viz také odkaz http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/M/Metodik_prevence

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Vladimír Žváček

Konzultační hodiny: Konzultace je možná  kdykoliv po osobní domluvě.

Kontakty: Domov mládeže VOŠ a SŠA Zábřeh, U Dráhy 6

tel.: 588 881 541, email: v.zvacek@spsa-za.cz