Ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhlašuje volby do školských rad a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole a na stránkách www.spsa-za.cz.

Termíny voleb:

volby z řad zástupců rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků – 06.05. až 08.05. 2024 (případné 2. kolo 13.05 až 14.05. 2024)

volby z řad zástupců pedagogů školy – 06.05. 2024

volby z řad studentů VOŠ – 06.05. až 08.05. 2024 (případné 2. kolo 13.05 až 14.05. 2024)

Místo konání voleb:

VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6.

Složení jednotlivých Školských rad

Školské rady na VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 budou dvě. Školská rada Vyšší odborné školy bude mít 3 členy a Školská rada Střední školy bude mít 6 členů. Z toho třetinu v radách volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenuje Krajský úřad Olomouckého kraje. Funkční období jednotlivých rad je 3 roky.

Způsob zajištění voleb

Osoby oprávněné volit (dále jen „volič“) obdrží volební lístek ve stanoveném termínu. Členy školských rad volí oprávněné osoby formou hlasovacích lístků. Na hlasovacích lístcích, které voliči obdrží, vyznačí určený maximální počet volených kandidátů do Školské rady. Hlasovací lístky pro zástupce z řad pedagogických pracovníků budou papírovou formou, pro zástupce rodičů nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů školy budou lístky elektronickou formou připravených v prostředí Google formuláře zaslaných prostřednictvím školního systému Bakaláři.

Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školských rad se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle stanoveného pořadí. Jména navržených kandidátů na členství ve školské radě budou zveřejněna 7 dnů před konáním voleb na nástěnce u vchodu školy a na stránkách www.spsa-za.cz.

V Zábřehu 19. 04. 2024

Ing. Bc. Pavel Trojan v. r.

ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6